Contact

contact

Algemene verkoopsvoorwaarden

- eigendomsrecht :

De aangekochte goederen gaan slechts op de koper over na volledige betaling van de factuur.


 - betalingsvoorwaarden :

Elke factuur dient voldaan te zijn op de vervaldag die vermeld staat op de factuur. 

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand met een minimum van 100 euro.

Bovendien zal er ten titel van forfaitaire schadevergoeding eveneens een verhoging verschuldigd zijn gelijk aan 10%.

In geval van betwisting zullen alleen de Vrederechter te Heist-op-den-Berg, rechtbank van Eerste Aanleg of Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd zijn.

Het Belgische Recht is van toepassing. 

Al onze facturen zijn betaalbaar te Beerzel.

Elk protest dient te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum.


 - leverings-en gebruiksvoorwaarden :

Er wordt enkel geleverd op het gelijkvloers.

De koper dient steeds in te staan tot een vlotte toegang van het gebouw, bvb door er zich van te vergewissen dat de toegangsdeur(en) voldoende breed zijn.

Onze leveringsdatum is enkel opgegeven ter inlichting.

Iedere vertraging om welke reden ook ,op de in het contract voorziene leverinsdatum,verleent aan de koper noch een recht op een schadevergoeding,noch een recht tot verbreking van het contract. 

Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor mogelijk boetes ten gevolge van verkeerd gebruik van de automaat,bijvoorbeeld een uitgeschakelde of defecte ID kaatlezer.

Geen retourzendingen worden aanvaard zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


 - garantie :

2è hands automaat is 3 maanden

Nieuwe automaat is 1 jaar :

   op wisselstukken(niet op verplaatsing en werkuren)

   de garantie geldt niet bij verkeerd gebruik,slecht onderhoud,defecte lampen,natuurrampen(bvb waterschade,..) diefstal,inbraak of vandalisme


 - inbegrepen bij verkoop :

     plaatsing en levering

     afregelen gewenste producten en eventueel labels

     2 sleutels


 

Contacteer ons!
0470 42 93 19